Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn

Buitenlands vermogen

Onderzoek Belastingdienst naar buitenlands vermogen

Sinds 2002 zoekt de Belastingdienst actief naar (verzwegen) buitenlandse bankrekeningen en buitenlands onroerend goed. Aan dit onderzoek is de zogenoemde inkeerregeling verbonden, die de belastingplichtige de mogelijkheid biedt om alsnog buiten de belastingaangifte gehouden rente en vermogen aan te geven.

 

Als Nederlands belastingplichtige dient u op uw aangiftebiljet ook uw in het buitenland aangehouden spaartegoeden en buitenlands onroerend goed op te geven. Als inwoner van Nederland wordt immers uw wereldinkomen en wereldvermogen belast.

 

Aangezien sprake is van buitenlands inkomen/vermogen mag de fiscus de inkomsten- c.q. vermogensbelasting over de niet opgegeven rente/vermogen in principe 12 jaar navorderen (in plaats van 5 jaar, wanneer er sprake is van verzwegen binnenlands inkomen/vermogen). Vanaf 2001 kan door de Belastingdienst nagevorderd worden over het forfaitaire rendement (4%) van het buitenlands vermogen (de vermogensrendementsheffing, box 3). Naast de verschuldigde inkomstenbelasting (per saldo 1,2%) brengt de Belastingdienst ook nog rente in rekening over de destijds verschuldigde belasting (belastingrente v/h heffingsrente) en voor inkeerders vanaf 1 juli 2015 een boete van 60% over de verschuldigde inkomstenbelasting.

 

Door de Belastingdienst wordt gesteld dat het opzettelijk niet of onjuist aangeven van vermogen in het buitenland gelijk staat aan het plegen van een misdrijf. Door op tijd gebruik te maken van de inkeerregeling kunt u voorkomen dat de inspecteur u zware sancties oplegt als hij de betreffende onjuistheid zelf ontdekt. De sancties kunnen dan bestaan uit het opleggen van (hoge) vergrijpboeten (sinds 1 juli 2009 maximaal 300%) of het instellen van strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.

 

1e Halfjaarrapportage 2015 van de Belastingdienst

Buitenlands vermogen

 

Zwart sparen en andere manieren om in het buitenland vermogen buiten het zicht van te fiscus

te houden, hebben de voortdurende aandacht van de Belastingdienst. Naast toepassing van

steeds meer geavanceerde internationale en nationale regelgeving heeft de Belastingdienst

zich de afgelopen periode via speciale projecten op buitenlandse vermogens gericht. Het

betreft onder andere het volgende:

 

Inkeerregeling

 

Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 was de inkeerregeling verruimd. Belastingplichtigen die in

die periode inkeerden hoefden geen boete te betalen. Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 gold een

boete van 30% en na 1 juli 2015 werd een boete van 60% van toepassing. Tijdens het verruimde

regime hebben zich 12.605 inkeerders bij de Belastingdienst gemeld en vanaf 1 juli 2014 tot

medio augustus 2015 nog eens 1.900. Het totale ingekeerde vermogen bedraagt vanaf 1 januari

2011 ongeveer 5,5 miljard en dat bedrag kan nog groeien als resultaat van nog lopende

onderzoeken. Het gemiddelde ingekeerde vermogen per inkeerder in deze periode was

ongeveer € 412.965. Het overgrote deel van de inkeerders is ouder dan 60 jaar (70%) en de

meesten keren in met vermogen uit Zwitserland, Luxemburg en België. De verdeling van het

aantal inkeerders over de segmenten Grote Ondernemingen, MKB en particulieren is als volgt:

2%, 38% en 60%. De totale opbrengst van de verruimde inkeerregeling voor de Belastingdienst

tot 1 juli 2015 was ongeveer € 600 miljoen. Dit bedrag zal nog toenemen als alle inkeerverzoeken 20

zijn afgehandeld. De gemiddelde opbrengst per persoon in deze periode ligt op € 55.000.

 

Andere projecten

 

De Belastingdienst voert nog andere projecten uit om zwart vermogen in het buitenland te

detecteren. Het gaat hierbij o.a. om de projecten KB Lux (totale opbrengst tot 1 juli 2015:

€ 239 miljoen), Zwitserse vestiging HSBC Bank (zgn. Lagarde lijst, met een totale opbrengst van

ongeveer € 2,2 miljoen), Belgische rente ( totale opbrengst van ruim € 4 miljoen), rekeningen

van niet-ingezetenen (NIG, met een belastingopbrengst tot nu toe van € 31 miljoen) en het

project Afgezonderd Particulier Vermogen (APV, met een belastingopbrengst in de eerste helft

van 2015 van € 65 miljoen). Verder is een aantal pilots gestart, zoals de behandeling van de

zogenoemde ‘stille inkeerders’. Dit zijn belastingplichtigen die verzwegen buitenlands

vermogen ineens – zonder enige ruchtbaarheid – in box 3 aangeven zonder zich rekenschap

te geven over het verleden. Daarnaast is de pilot ‘Debit – Credit Cards’ op basis van eerdere

analyses onlangs uitgebreid. Hierbij gaat het om belastingplichtigen met tegoeden in het

buitenland, die gebruik maken van in het buitenland uitgegeven debit- en creditcards.

 

Belastingrente
Belastingrente is een vergoeding van gemiste rente. Dit werkt twee kanten op. Als de Belastingdienst geld van u tegoed heeft, dan moet u daar rente over betalen. Hebt u geld tegoed van de Belastingdienst, dan betaalt de Belastingdiensten daar rente over. Belastingrente is uitdrukkelijk géén boete.

Belastingrente geldt voor aanslagen van 2012 en daarna. Voor aanslagen over 2011 en daarvoor geldt heffingsrente.

Hoe werd de heffingsrente berekend?

Voor aanslagen over de belastingjaren 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend vanaf 1 juli van het betreffende belastingjaar. Voor aanslagen over 2010 en 2011 werd heffingsrente berekend vanaf 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar. Voor de aanslag over 2010 geldt dus dat heffingsrente wordt berekend vanaf 1 januari 2011. En vanaf 2012 wordt op dezelfde manier belastingrente berekend.

 

Belastingrente bij erfbelasting

 

Sinds 1 januari 2010 wordt over de verschuldigde erfbelasting en schenkbelasting ook belastingrente berekend. Bij erfbelasting begint de berekeningstermijn 8 maanden na het overlijden. En bij schenkbelasting begint de berekeningstermijn 8 maanden na de schenking.

Dit geldt voor aanslagen die gaan over een overlijden en over een schenking na 1 januari 2010. Bij overlijden of schenking voor 1 januari 2010 was geen heffingsrente verschuldigd

 

Index

Even voorstellen

Buitenlands vermogen

Inkeerregeling

Spaarrenterichtlijn

Inkeerprocedure

Reacties

Interviews

FOBA

Contact