Even voorstellen

Buitenlands vermogen

Inkeerregeling

Spaarrenterichtlijn

Inkeerprocedure

Reacties

Interviews

FOBA

Contact

Hoe regelt FOBA uw inkeer?

Na het maken van een afspraak vindt het eerste verkennende gesprek met u in vertrouwelijkheid plaats.

U vertelt mij wat u voornemens bent te melden aan de fiscus (buitenlandse bankrekening of buitenlands onroerend goed).  Ik leg u de procedure en de consequenties uit. Ik vertel u of in uw geval sprake is van een navorderingstermijn van 5 jaar of van een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben ik als adviseur na het eerste verkennende gesprek, indien dit na deze fase overgaat tot dienstverlening, verplicht u te identificeren. Uw identiteit dient dan te worden vastgesteld met behulp van een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of een geldig verblijfsdocument.

 

Buitenlandse bankrekening

Wanneer sprake is van een buitenlandse bankrekening vraag ik u naar de herkomst van de gelden en eventuele stortingen op deze rekening. Ook vraag ik u of gelden van deze rekening zijn opgenomen en wat de besteding is geweest van deze gelden.

Indien u, voordat gebruik wordt gemaakt van de inkeerregeling, wilt weten hoeveel belasting en belastingrente u moet betalen kan ik een geschatte berekening maken van de verschuldigde belasting, belastingrente en boete.

 

Wanneer u besluit om gebruik te maken van de inkeerregeling wordt door mij een machtiging opgemaakt, waarin u mij machtigt om uw belastingzaken voor wat betreft de inkeer te regelen met de Belastingdienst. Namens u schrijf ik een inkeerbrief naar de Belastingdienst / kantoor Breda. Op dit kantoor worden alle inkeerbrieven geregistreerd. U ontvangt van mij een kopie van de inkeerbrief.

 

De Belastingdienst / kantoor Breda stuurt u én mij een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de inkeerbrief door kantoor Breda behandeld of doorgestuurd naar een inkeer inspecteur in het land.

Op dat moment kunt u uw buitenlandse bank opdracht geven uw bankrekening op te heffen en het saldo over te laten boeken naar uw bankrekening in Nederland, omdat op dat moment uw buitenlandse rekening is gemeld bij de fiscus.

 

De inspecteur schrijft mij een brief waarin hij mij nadere vragen stelt en waarin hij mij verzoekt de relevante bankstukken naar hem toe te zenden. Hij verwijst mij naar een bijgevoegde Verklaring vrijwillige verbetering en hij verzoekt mij deze verklaring voor een bepaalde datum ingevuld met de bijbehorende bijlagen aan hem terug te sturen.

 

Deze verklaring wordt door mij, in overleg met u, beantwoord. Ik stuur aan de inspecteur de bankstukken en tevens de door mij gemaakte overzichten van de saldi van uw bankrekening.

 

Van de inspecteur ontvang ik vervolgens een brief waarin wordt medegedeeld dat inzake uw tijdige vrijwillige verbetering van de aangiften inkomstenbelasting een vaststellingsovereenkomst in drievoud is opgemaakt en bij de brief is gevoegd. Bij deze overeenkomst zijn bijlagen gevoegd met berekeningen van de verschuldigde inkomstenbelasting, de boete en tevens van de belastingrente. Tevens zijn bijgevoegd overzichten van de saldi. Alle berekeningen en overzichten worden door mij gecontroleerd.

In de overeenkomst staat vermeld het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting, boete en belastingrente.

 

Wanneer de berekeningen van de inspecteur door mij zijn gecontroleerd en conform bevonden stuur ik u de brief van de inspecteur en twee vaststellingsovereenkomsten. Ik verzoek u, na de stukken te hebben gecontroleerd, één vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en naar mij terug te sturen. Het tweede exemplaar kunt u voor uw eigen administratie bewaren. Nadat door de Belastingdienst de ondertekende vaststellingsovereenkomst van mij is ontvangen, zal één navorderingsaanslag worden opgelegd.

Uit praktische overwegingen wordt door de Belastingdienst niet voor elk jaar, maar slechts voor één jaar één navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd tot het bedrag van de verschuldigde belasting, boete en belasting. U krijgt dus uiteindelijk één aanslag over alle jaren.

Na betaling van deze aanslag (binnen één maand) is aan alle voorwaarden van de inkeerregeling voldaan.

 

Buitenlands onroerend goed

Wanneer de inkeer betrekking heeft op onroerend goed in het buitenland dan zal door de inspecteur van uw lokale belastingkantoor aan mij een brief met een verzoek om informatie worden verstuurd. In deze brief wordt informatie gevraagd over uw onroerende zaak (adres, aanschafjaar, aanschafwaarde, hoe verkregen en gefinancierd, de vrije verkoopwaarde per ultimo elk jaar).

 

In praktisch alle gevallen ontvang ik dan van de Belastingdienst een standaardbrief met de volgende inhoud:

 

“Naar aanleiding van uw vrijwillige opgaaf van gegevens van onroerend goed in ….. deel ik u het volgende mede.

Mij is gebleken dat u in het bezit bent van onroerend goed op het adres …………

Aan de hand van de gegevens waarover ik nu beschik heb ik besloten om niet tot navordering over te gaan. Gelet op de hoogte van de alsnog in aanmerking te nemen bedragen, acht ik het – mede uit overwegingen van doelmatigheid – niet gewenst aan u navorderingsaanslagen op te leggen”.

 

 

Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn

Inkeerprocedure

Index

Even voorstellen

Buitenlands vermogen

Inkeerregeling

Spaarrenterichtlijn

Inkeerprocedure

Reacties

Interviews

FOBA

Contact